V místě zvaném Kopaniny měli lidé soukromý majetek v podobě pozemků. Obec při sestavování územního plánu a se souhlasem vlastníků zařadila v r. 2009 tuto část katastru jako vhodnou pro výstavbu rodinných domků. Po schválení územního plánu obec zadala zpracování studie zástavby. Trvalo to dlouho, ale návrh se líbil. Plocha byla rozdělena čtyřmi rovnoběžnými vozovkami na souměrně velké plochy určené pro stavbu rodinných domů s užitkovými zahradami a s potřebným hospodářským zázemím. V lokalitě měla být zeleň doplňující uliční prostor. Vozovky měly být jako místní komunikace v šířce 6 metrů  s chodníky po obou stranách. Vybudovány parkoviště pro potřebu území, stanoviště pro separovaný odpad, dva dětské kouty s hracími prvky a lavičkami, zelené plochy se stromy podél komunikace. Rodinných domů mělo být celkem 50. O výstavbu na uvedené ploše se ihned přihlásil stavitel, dnes honosněji developer s velkolepými plány a velkohubými sliby. Zvláštní bylo, že projektant za pouhý týden přinesl v podstatě stejnou studii, ale přepracovanou již s uvažovaným počtem 73 domků, prý na přání a požadavek stavitele.

Stavební společnost předložila obci Plánovací smlouvu, ve které se zavázala pod sankcemi dodržet podmínky územní studie, také termíny výstavby a kolaudace. Plánovací smlouva byla zastupitelstvem obce schválena v červnu 2010. Tím v podstatě administrativní a následně stavební práce mohly začít. Jenže jak se ukázalo, stavitel do plánovací smlouvy uvedl nepravdivé údaje, neměl souhlas všech vlastníků půdy a nemohl propojit staveniště k Myslivně a V Uličce obslužnou komunikací kolem zahrad. Nechal si v roce 2011 schválit novou plánovací smlouvu s jiným řešením než navrhuje územní studie. Výstavba „sídliště“ začala a navršené nepravdy autora ho dohnaly, takže ambiciozní stavební společnost zkrachovala.

Po nějakém čase stagnace došlo k přeparcelování soukromého majetku – tedy pozemků a byl předložen záměr zástavby plochy C, to je za domky části D ulice V Uličce. Hloubka plochy stavebních parcel je nyní 19 metrů, tedy bez možnosti užitkové zahrady nebo dvorku. Vozovka bude mimo plochu schválenou ve studii zástavby. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval prakticky na každém zasedání stavební komise a vždy jsem byl ujištěn, že se to bude řešit. Začátkem měsíce května 2021 byl ale uvedený záměr předán na Městský úřad Šlapanice se žádostí o vydání územního rozhodnutí. Takže původní záměr studie zástavby pro klidné, přátelské a pohodlné bydlení půjde asi těžko naplnit.
Až vlastníci domků části D ulice V Uličce si plně uvědomí, že dva metry od plotu jejich zahrady jim vyrůstá obytný dům, který je zbaví soukromí, asi nebudou moc nadšeni a neposílí to jejich budoucí sousedské vztahy. Stejně tak nová ulice s vozovkou 5,5 metru bez chodníků, parkovacích stání, stanovišť pro separovaný odpad nebo dětských koutů s hracími prvky, zeleně a parkovišť pro návštěvy. Z praxe je známo, že dnes pro každý rodinný dům připadají dvě až tři auta. Obyvatelům nikdo nezabrání, aby je parkovali také na vozovce bez chodníků. To je další problém pro sousedské vztahy zvlášť v zimě, kdy nebude kam odhrnovat sníh a umožnit průjezd popelářů nebo hasičů.

Na dotaz, jak je to možné, jsem dostal odpověď, že jde o soukromý majetek. Tedy ten stejný, jen v jiné konfiguraci, pro který na začátku obec vytvořila podmínky pro jeho zhodnocení. Závěrem je tedy možné říct, že stavitel si může do územní studie a plánovací smlouvy namalovat a napsat cokoliv, podmínky si pak přizpůsobí vlastním potřebám a to vše bude platit – vždyť jde o soukromý majetek.

To co jsem tady popsal je asi zbytečné, bydlet tam nebudu, ale jsem střelický patriot a je mi to líto.

Ing. Jiří Chloupek

Tento článek vyšel ve Zpravodaji (červenec 2021) a zde je umístěn se souhlasem autora.

Původní studie zástavby
Původní studie zástavby
Současně připravovaná realizace
Současně připravovaná realizace